Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGRO-HANDEL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Właścicielem Sklepu internetowego agro-handel.abstore.pl jest przedsiębiorca: Agro-Handel Sp. J. Marek i Jerzy Lipiec, NIP: 8640000786, REGON: 830016091, tel. (15) 832 30 91, adres email: biuro@agro-handel.pl, zwany w dalszej części Regulaminu „Sklepem
Internetowym” lub „Agro-Handel”. Korespondencja prowadzona jest pod adresem ul. Przemysłowa 8, 27-600 Sandomierz
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania środków ochrony roślin za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.agro-handel.pl oraz zasady rejestracji i posiadania konta Klienta na stronie internetowej sklepu Agro-Handel.
3. Rejestracja konta Klienta na portalu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Dla prawidłowego działania strony oraz korzystania ze sklepu internetowego niezbędne są:
- sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
- przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla itp.
- konieczne oprogramowanie: Adobe Reader,
- rozdzielczość: 800x600.
5. Powyższe wymagania odnoszą się do najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz
oprogramowania. Z uwagi na stałe udoskonalanie serwisu, konieczne mogą okazać się aktualizacje przeglądarek w przypadku korzystania przez Klienta z ich starszych wersji.
6. Za Konsumenta zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu Cywilnego uznaje się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Prezentowane na stronach sklepu internetowego treści nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a poczytywane winne być wyłącznie jako zaproszenie do składania ofert i określenia w nich specyfikacji zamawianego produktu.
8. Agro-Handel świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu sprzedaż środków ochrony roślin w oparciu o zamówienie Klienta składane za pośrednictwem Internetu zgodnie z jego zindywidualizowanymi potrzebami i realizowane według określonej przez Klienta specyfikacji, w tym co do treści, materiału i rozmiarów druku.
9. Na podstawie zamówienia złożonego zgodnie z pkt 7, Klient nabywa produkt stanowiący efekt końcowy sprzedaży środków ochrony roślin.

10. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta. 
II. REJESTRACJA KONTA KLIENTA AGRO-HANDEL.
1. Zamówienia usługi można składać codziennie, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem konta Klienta, po uprzedniej rejestracji i podaniu danych Klienta niezbędnych do jego założenia i umożliwiających składanie oraz realizację zamówień (oznaczonych jako pola obowiązkowe).
2. Założenie konta Klienta następuje poprzez rejestrację, która wymaga wypełnienia w języku polskim krótkiego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie sklepu internetowego oraz potwierdzenie swojego wniosku o rejestrację poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu adres mailowy, w terminie 48 godzin od jego otrzymania – brak aktywacji linku w tym czasie skutkować będzie usunięciem konta. 
3. Rejestracja konta Klienta daje możliwość składania zleceń i zamawiania usług wielokrotnie za pośrednictwem konta, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia oraz wglądu we wszystkie złożone zamówienia.
4. Klient wypełniając formularz rejestracji swojego konta zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Agro-Handel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek działań Klientów sklepu internetowego, w szczególności podania nieprawdziwych danych lub dokonania zakupów na rachunek osób trzecich.
5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości podawanych przez niego danych przed ich przekazaniem Agro-Handel, w szczególności w zakresie wskazanego adresu wysyłki i danych potrzebnych do zaksięgowania zakupu.
6. Agro-Handel jest uprawniony do usunięcia konta Klienta, w przypadku gdy Klient naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub w inny sposób, sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, korzysta ze swojego konta oraz w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
III. UPRAWNIENIA KLIENTA.
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) ma prawo odstąpić od umowy zawartej z przedsiębiorcą na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, chyba że zawarł jedną z umów, o których mowa w ust. 2.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Koszty przesyłki zwrotnej produktu na skutek odstąpienia od umowy przez Klienta ponosi Klient.
3. Jeśli nie znajdują zastosowania wyłączenia, o których mowa w ust. 2, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;
b. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Konsument chcący skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy zobowiązany jest do wysłania na adres przedsiębiorcy, w terminie określonym w ust. 1, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Wysłać na adres: Agro-Handel, Przemysłowa 8, 27-600 Sandomierz
„ - Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi*
- Data zawarcia umowy*………../odbioru*…………….
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………..
- Adres konsumenta(-ów) ……………..
- Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data ………………….”
6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego produktu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
7. W przypadku zwrotu produktu na skutek odstąpienia od umowy konieczne jest, aby towar zwracany był niezniszczony, czysty, w miarę możliwości w opakowaniu oraz z elementami, które posiadał on w momencie doręczenia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Agro-Handel zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie zakupu, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
9. Po otrzymaniu przesyłki od Agro-Handel klient zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostawcy w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie produktu w trakcie dostawy lub towar został dostarczony w stanie niekompletnym. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków Klient zobowiązany jest zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzenia/braku pod rygorem uznania, iż wobec braku protokołu przesyłka dotarła w stanie nieuszkodzonym i kompletnym. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
10. W przypadku uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu zaleca się aby Klient dołączył do reklamacji protokół uszkodzenia/braku sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności dostawcy przesyłki i przez niego podpisany. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
11. Agro-Handel zobowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz bez wad fizycznych oraz prawnych.
12. Klient zobowiązany jest przekazać Agro-Handel reklamację z zachowaniem przepisów prawa dla niego przewidzianych na adres siedziby Sprzedawcy wraz z informacją zawierającą następujące dane:
data zgłoszenia, określenie przedsiębiorcy i Klienta, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opisanie niezgodności (wad), a także jakie Klient zgłasza roszczenie oraz udostępnić nabyty produkt, celem weryfikacji podstaw reklamacji.
13. Koszty przesyłki reklamacyjnej pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego towaru, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta.
14. Reklamacje rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.
15. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji produkt jest ponownie przesyłany do Klienta na jego koszt. Nie odebranie takiej przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu.
16. Klientowi przysługuje na zasadach przewidzianych w prawie również reklamacja dotycząca świadczenia usług przez Agro-Handel związanych z posiadaniem przez Klienta konta na portalu. Miejscem zgłoszenia takiej reklamacji jest siedziba Agro-Handel, reklamacja winna zawierać wskazanie jej daty, określenie Agro-Handel i Klienta oraz opis nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu reklamacyjnemu.
IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.
1. Realizacja usług oferowanych przez Agro-Handel następuje na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, prowadzących do zawarcia umowy o świadczenie sprzedaży środków ochrony roślin, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Agro-Handel umożliwia również składanie zamówień swoim Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@agro-handel.pl) lub telefonicznie pod numerem (15) 832 30 91 (Opłaty za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).
2. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy, lecz złożenie przez niego oferty zawarcia umowy o świadczenie usług, która zostaje przyjęta jedynie po uprzedniej pozytywnej weryfikacji, w szczególności pod kątem prawidłowości złożonego zamówienia oraz dostępności produktów koniecznych do jej wykonania.
3. Agro-Handel do czasu weryfikacji i przyjęcia zamówienia, mimo najwyższej staranności w aktualizacji strony internetowej, nie gwarantuje realizacji usług tam prezentowanych w satysfakcjonujących Klienta terminach.
4. Agro-Handel akceptuje przy zamówieniu następującej formy płatności:
1) gotówka za pobraniem,
2) przelew na rachunek bankowy: 
3) karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic),
4) płatności internetowe, (Płatność BLIK, Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach) obsługiwane przez eCard S.A., przy czym łączny koszt przesyłki zależny jest od rodzaju usługi, wybranego sposobu płatności oraz kosztów dostawy.
5. Ceny usług znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają podatek VAT, są podane w walucie polskiej i są cenami aktualnymi. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
6. Agro-Handel zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych usług, dostępnych w Sklepie Internetowym, jak też wprowadzania nowych bądź wycofywania usług z dostępnego w Sklepie katalogu.
7. Cena podana przy każdej z usług jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności materiałów, o czym mowa w ust. 2.
8. Agro-Handel dokłada wszelkich starań odnośnie dokładności opisów w zakresie pełnionych usług, w tym właściwości poszczególnych materiałów i efektów druku, uwagi te są wiążące dla Klienta i dokonanie zamówienia oznacza ich akceptację.
9. Aby zlecić wykonanie usług Klient powinien po uruchomieniu strony internetowej, działającej pod adresem www.agro-handel.abstore.pl , zapoznać się z katalogiem dostępnych usług, a następnie wybrać interesującą go usługę i zlecić jej wykonanie przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Klient w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu jego treści. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu.
10. Dokonując zamówienia Klient dodaje wybraną usługę do koszyka. Przy każdej usłudze widnieją dostępne parametry w jakich Agro-Handel gotowe jest wykonać zlecenie, które Klient samodzielnie wybiera/określa. W zależności od konkretnych parametrów oraz wybranego terminu realizacji - bezpośrednio w formularzu zamówienia ukazuje się kalkulacja zamówionej usługi, zarówno w kwocie netto, jak i brutto.
11. Kolejno po wyborze sposobu oraz miejsca dostawy, a także formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam i płacę”. Kupujący przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę” wpisuje w formularzu dane niezbędne do wystawienia faktury. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem może również wskazać, iż rezygnuje z otrzymania faktury - w takim przypadku wraz z produktem Klient otrzyma wyłącznie dokument księgowy. Kupujący ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy produktu.
V. POTWIERDZENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA.
1. Po dokonaniu zamówienia Klientowi przekazywana jest informacja o jego otrzymaniu przez Agro-Handel oraz o rozpoczęciu procedury weryfikacji poprawności zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym w trakcie tworzenia Konta.
2. W okresie do dwóch dni roboczych od dnia przekazania Klientowi potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja. Agro-Handel zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia oraz ewentualnych dalszych ustaleń w przedmiocie zamówienia, poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta.
3. W przypadku niepoprawności zamówienia, braków, wątpliwości co do treści lub warunków technicznych, bądź niedostępności materiałów niezbędnych dla realizacji usługi Agro-Handel jest uprawnione do odmowy przyjęcia zamówienia.
4. Agro-Handel poinformuje Klienta o przyjęciu bądź nie zamówienia w terminie określonym ust. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres mailowy wskazany formularzu rejestracyjnym. Nieotrzymanie informacji o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji w terminie określonym w ust. 2 lub też otrzymanie w tym terminie informacji o jego przyjęciu oznacza zawarcie przez Agro-Handel i Klienta umowy na realizację usług sprzedaży środków ochrony roślin - nie dotyczy to przypadków, gdy informacja o nieprzyjęciu zamówienia została wysłana na nieprawidłowo podany przez Klienta adres mailowy.
5. Po zawarciu umowy Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia (poza prawem do odstąpienia od umowy opisanym powyżej w Regulaminie - w przypadku gdy nie mają zastosowania wyłączenia tego prawa) ani dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. Umowę o świadczenie usług sprzedaży środków ochrony roślin uznaje się za zawartą w języku polskim, w brzmieniu złożonego zamówienia oraz niniejszego Regulaminu. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Agro-Handel.
6. Termin realizacji zamówienia każdorazowo określony jest w specyfikacji zamówienia, w trakcie uzupełnienia formularzy przez Klienta. Co do zasady nie powinien on być dłuższy aniżeli 30 dni roboczych. Jednakże z uwagi na oczekiwanie na dostarczenie niektórych materiałów przez producenta, Agro-Handel zastrzega, iż termin realizacji zamówienia w zakresie niektórych usług może być dłuższy - w takich wypadkach Agro-Handel zobowiązuje się umieścić informację o dłuższym niż 30 dni terminie realizacji zamówienia w opisie produktu. W przypadkach szczególnych Agro-Handel może za zgodą Klienta przedłużyć termin realizacji zamówienia. Agro-Handel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane dłuższym terminem realizacji zamówienia powstałym z przyczyn od niego niezależnych lub w wyniku działań osób trzecich za które nie ponosi odpowiedzialności.
7. Sposób oraz koszt wysyłki określa Klient w trakcie formułowania zamówienia. Zamówienie dostarczane jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
8. Agro-Handel przystępuje do realizacji zamówienia - w przypadku:
- płatności przelewem lub kartą płatniczą – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
- płatności internetowej - po otrzymaniu potwierdzenia od operatora systemu płatności lub wystawcy karty kredytowej o dokonaniu płatności.
- zamówienia za pobraniem – bezpośrednio po złożeniu zamówienia (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym).
9. Numer rachunku bankowego, na który winna nastąpić zapłata, jak też dane niezbędne do przelewu – w przypadku zamówienia płatnego przelewem – Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym informującym o otrzymaniu zamówienia.
10. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady i warunki dokonywania zapłaty określone przez podmiot obsługujący płatność.
11. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient zobowiązany jest dochować wszelkiej staranności wymaganej przy tego typu transakcjach. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę Agro-Handel powstałą z winy Klienta polegającą na braku przekazania przez pośrednika kwoty płatności.
VI. OCHRONA DANYCH.
1. Agro-Handel jest świadome, że ochrona danych osobowych Klienta jest sprawą priorytetową, wobec czego zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Agro-Handel oświadcza, że nie udostępni danych osobowych Klienta (za wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926).
3. Klient w trakcie składania zamówienia może udzielić również zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz dla otrzymywania materiałów reklamowo-promocyjnych.
4. Wszelkie dane osobowe i adresowe wskazane przez Klienta w ramach składanych zamówień oraz w trakcie rejestracji konta Klienta są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania oraz do żądania ich usunięcia. Dane wprowadzone przez Klienta przy tworzeniu konta w serwisie www.agro-handel.abstore.pl można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres biuro@agro-handel.pl.
5. Administratorem danych osobowych jest Agro-Handel Sp. J. Marek i Jerzy Lipiec.
6. Szczegółowy regulamin dotyczący ochrony oraz przetwarzaniem danych osobowych zamieszczony został w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.agro-handel.abstore.pl.
VII. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE (COOKIES).
1. Podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej Agro-Handel automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics .
2. Pliki cookies, o których mowa ust. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej agro-handel.pl
3. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.: a) podnoszenie jakości Usług, b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów, c) tworzenie statystyk oglądalności, d) śledzenie preferencji Użytkownika.
4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
5. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
6. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) lub chcący usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces blokady lub usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
7. Agro-Handel uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
2. Agro-Handel zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, o czym powiadomi Klienta przy pierwszym logowaniu na konto Klienta z prawem do jego akceptacji bądź rezygnacji z korzystania z konta Klienta i dokonywania zamówień w sklepie internetowym. Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje Klienta od chwili jego akceptacji.
3. Wszelkie spory powstałe w ramach umowy sprzedaży, świadczenia usług serwisowych lub korzystania z konta Klienta, w przypadku gdy Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego poddane będą pod rozstrzygnięcie przed Sąd właściwy ze względu na siedzibę Agro-Handel.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Agro-Handel, a obowiązuje Klienta z chwilą jego akceptacji.